Đăng ký thi A 1

  • Giá:   € 80, được thanh toán tại trường.
  • Bạn viết bài thi trực tuyến.

 

Video về trường ngoại ngữ DKH - Liên kết

Hướng dẫn thi viết - link

Hướng dẫn kiểm tra miệng - link

 

 

- Đây là chứng chỉ GER từ trường ngôn ngữ DKH. Đây không phải là chứng chỉ TELC.

- Điều khoản và điều kiện chung -  https://www.deutsch-kurs-hannover.com/agb
- Tuyên bố bảo vệ dữ liệu:  https://www.deutsch-kurs-hannover.com/datenschutz 

 

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt