Negation in den Sätzen

Negation in den Sätzen
سطح تدریس متوسط

#1

Te-Ka-Mo-Lo: Satzbau im Deutschen

#2

Negation in den Sätzen

#3

Indefinitpronomen / Adverbien

#4

Vergleichssätze mit als und wie / je ... desto / umso

#5

Es: Es ist schön dich zu sehen

#6

Nicht nur ... sondern auch / sowohl ... als auch

#7

Ohne zu / ohne dass / damit

#8

Relativsätze mit "Wer"

#9

Nomen-Verb-Verbindungen

#10

Passiv mit Modalverben

#11

Passiversatzformen

#12

Zustandspassiv

#13

Konjunktiv II - Bildung und Anwendung

#14

Konjunktiv II - Vergangenheit

#15

Vergleichssätze mit "als", "als ob", "als wenn"

#16

Modalsätze mit "dadurch, dass" und "indem"

#17

Adjektive mit Präpositionen

#18

Indirekte Rede mit Konjunktiv I

#19

Nominalisierung von Verben

#20

Modalpartikeln

#21

Partizipien als Adjektive

#22

Präpositionen mit Genitiv
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می کنیم. کوکی ها به صورت محلی در رایانه یا دستگاه تلفن همراه شما ذخیره می شوند. برای پذیرش استفاده از کوکی ها ، روی "پذیرش همه کوکی ها" کلیک کنید یا به مرور سایت ادامه دهید. خط مشی پردازش داده های شخصی
کوکی های کاملاً ضروری