Đăng ký khóa học B 1.2

Ngày bắt đầu Thời gian khóa học Thời lượng giá
06.04.2021 Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 sáng - 12:15 4 Tuần 400 350 Euro
10.05.2021 Thứ Hai-Thứ Sáu, 13:00 sáng - 16:15 4 Tuần 400 350 Euro
10.05.2021 Thứ ba, Thu, Thứ sáu, 17:30 - 20:45 6 Tuần 400 350 Euro
14.06.2021 Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 sáng - 12:15 4 Tuần 400 350 Euro
12.07.2021 Thứ Hai-Thứ Sáu, 13:00 sáng - 16:15 4 Tuần 400 350 Euro
02.08.2021 Thứ ba, Thu, Thứ sáu, 17:30 - 20:45 6 Tuần 400 350 Euro
09.08.2021 Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 sáng - 12:15 4 Tuần 400 350 Euro
06.09.2021 Thứ Hai-Thứ Sáu, 13:00 sáng - 16:15 4 Tuần 400 350 Euro
04.10.2021 Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 sáng - 12:15 4 Tuần 400 350 Euro
25.10.2021 Thứ ba, Thu, Thứ sáu, 17:30 - 20:45 6 Tuần 400 350 Euro
 • Bạn sẽ nhận được từ chúng tôi sau khi thanh toán:
 1. Chứng chỉ GER từ trường ngôn ngữ DKH khi kết thúc khóa học
 2. Giấy chứng nhận visa / xác nhận đăng ký
 3. Khóa học chuyên sâu: 22 bài học mỗi tuần

 • Bạn phải mua:
 1. Sách: Menschen Hier B1.1  - Hier
 2. Sách: Menschen Hier B1.2  - Hier
 • Mục Tiêu: Cấp độ B1

 

 • Các phòng học nằm ở trung tâm của Hanover, phía sau nhà ga xe lửa chính.
 • Địa chỉ: Trường ngoại ngữ DKH, Hamburger Allee 42, 30161 Hannover.

 

 • Theo Khung tham chiếu chung châu Âu, tiếng Đức B1 cho phép bạn xử lý hầu hết các tình huống khi đi trong khu vực nói tiếng Đức. Nhìn chung, bạn có thể theo dõi một cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn rõ ràng và tham gia khi nói đến các chủ đề quen thuộc. Nếu bạn hoàn thành khóa học tiếng Đức B1 của chúng tôi, từ vựng và ngữ pháp của bạn sẽ cho phép bạn sử dụng ngôn ngữ ở cấp độ nâng cao.

 • Tiếng Đức B1 có thể được phân chia lại: ở cấp độ ngôn ngữ tiếng Đức B1.1 và tiếng Đức B1.2. Vì vậy, nếu bạn đang nhắm đến một khóa học B2 của Đức nhưng vẫn có một vài điều không chắc chắn và địa điểm xây dựng, có lẽ tiếng Đức B1.2 sẽ là khởi đầu phù hợp với bạn.

 

 • B1.1 Themen:

GRAMMATIK

WORTSCHATZ

THEMEN beim SPRECHEN

·        n – Deklination

·        Adjektive als Nomen

·        Präteritum

·        Relativpronomen und Relativsätze mit Dativ, Akkusativ und Präpositionen

·        Konjunktionen obwohl, trotzdem

·        Futur I

·        Konjunktion falls

·        Infinitivsätze

·        Konjunktionen da, bevor, während

·        Adjektivdeklination Komparativ und Superlativ

·        Konjunktiv II Gegenwart und Vergangenheit mit bloß/doch/nur

·        Plusquamperfekt

·        Konjunktion nachdem

·        Genitiv

·        Genitiv bei Eigennamen

·        Präposition trotz + Genitiv

·        Adjektivdeklination im Genitiv

·        Charaktereigenschaften

·        Arbeitswelt

·        Wohnen

·        Kundenservice

·        Medien und Technik

·        Einladung zum Essen

·        Tiere und Beratung

·        Stärken und Schwächen

·        Gesundheit und Sport

·        Pannen im Alltag

·        Glücksmomente

·        Veranstaltungen

·        sich und andere beschreiben

·        Haus / Wohnung beschreiben, Wohnort

·        sich beschweren – Beschwerde schreiben

·        Vorhersagen machen, über Pläne in der Zukunft berichten

·        jemanden einladen

·        Stellung nehmen

·        Präsentation halten zu einem Thema

·        irreale Wünsche äußern

·        Smalltalk führen

 

 • B1.2 Themen:
 • GRAMMATIK

  WORTSCHATZ

  THEMEN beim SPRECHEN

  ·        Konjunktion und Adverbien deshalb, darum, deswegen, daher, aus diesem Grund, nämlich

  ·        Präposition wegen + Genitiv

  ·        Partizip als Adjektiv

  ·        zweiteilige Konnektoren: sowohl…als auch, nicht nur…sondern auch, zwar…aber, weder…noch, entweder…oder, je…desto/umso

  ·        nicht/nur brauchen + Infinitiv

  ·        das Wort ES

  ·        Wortbildung -heit/-keit, -ismus, -ent, -ler

  ·        Modalpartikel: denn, doch, eigentlich, ja

  ·        Konjunktionen sodass, indem

  ·        Lokale Präpositionen: um…herum, an/am…entlang, innerhalb, außerhalb

  ·        Temporale Präpositionen innerhalb, außerhalb

  ·        Passiv, Passiv mit Modalverben

  ·        Passiv Perfekt, Passiv Präteritum

  ·        Konjunktionen anstatt/ohne…zu, anstatt/ohne dass, damit/um…zu

  ·        als ob + Konjunktiv II

  ·        Missverständnisse

  ·        Wörter mit mehreren Bedeutungen

  ·        Weiterbildung und Kursprogramme

  ·        Bewerbung

  ·        Beziehungen

  ·        Kunst und Malerei

  ·        Politik und Gesellschaft

  ·        Tourismus

  ·        In den Bergen

  ·        Veranstaltungen

  ·        Geschichte

  ·        Umwelt

  ·        Zukunft

  ·        eine Geschichte erzählen

  ·        nach Informationen fragen, Kursangebote machen, darauf reagieren

  ·        Vorstellungsgespräche führen

  ·        über Regeln sprechen, Regeln stellen

  ·        über die Umwelt sprechen, wie schützt man die Umwelt, Ideen geben und darüber sprechen

 

 
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt